E+ 2020 KA107

Projekt mobilnosti s partnerskimi državami v terciarnem izobraževanju

(1. 8. 2020 – 31. 7. 2022)

Tema: Etika v poslovanju
Title: Business ethics

Partnerja:

 Celje School of Economics, Higher Vocational College, Slovenia

E+ Coordinator: Mojca Sendelbah

Člani/Members: mag. Zdenka Grlica, dr. Anton Vorina, mag. Miro Mihec

University PIM

E+ Coordinator: doc. dr. Dejan Kojić

Člani/Members: prof. dr. Ostoja Barašin, prof. dr. Nikola Vojvodić, Branko Kecman

INTELEKTUALNI REZULTAT

ETIKA V POSLOVANJU

RESULTS

ETHICS IN BUSINESS

Opis projekta:

Tema projekta je »Etika v poslovanju« s poudarkom na etiki v mendžmentu in etiki v oglaševanju. V projektu sodelujejo predavatelji iz obeh izobraževalnih institucij ter dva zunanja sodelavca: iz Slovenije gospod Miro Mihec, ustanovitelj podjetja Etika d.o.o. na področju oglaševanja in strokovnjak na področju socialnega podjetništva ter gospod Branko Kecman iz BIH, predsednik Business Club Banja Luka.

Za projekt: “Etika v poslovanju” smo se odločili zaradi pereče problematike pojma etike v sodobnem poslovanju. Posebej smo se opredelili za dve področji in sicer etika v managementu in etika v oglaševanju.

Izbrali smo mobilnost z namenom poučevanja – kombiniran način, kjer bomo vključili torej tako predavanja kot tudi usposabljanje. V uvodnem delu bomo izdelali analizo na področju zakonodaje, obstoječih raziskav, strokovnih razprav in vključenosti teme v študijske predmete (predvsem marketing, menedžment). Iz analize bomo definirali skupno potrebo, ki jo naslavlja glavni cilj našega projekta, to je nujnost vključevanja vsebin etike v študijske programe.

Udeleženci bodo pridobili znanja kot tudi izkušnje z obiski dobrih primerov podjetij in institucij, ki se ukvarjajo s problemom etike poslovanja v Sloveniji in BIH. To bodo nadalje uporabili pri izdelavi intelektualnih rezultatov.

Poudarili bi glavne cilje, ki jih želimo doseči:

  • dvig osveščenosti o pomenu etike v poslovanju na lokalni, regionalni in nacionalni ravni;
  • priprava intelektualnih rezultatov (študijskega gradiva) na podlagi analize ter spoznanj dobrih in slabih praks;
  • vključevanja vsebin etike v poslovanju v študijski program.

BANJA LUKA, BIH, od  17. 5. 2021  do 21. 5. 2021

Kljub še vedno negotovim razmeram glede COVID-a, smo se v maju 2021 odločili, da začnemo z delom članov projektne skupine »v živo«.

Dva predavatelja in zunanji član so tako pri našem partnerju v projektu, Univerzi PIM v Banja Luki za študente izvedli predavanja na teme iz svojih predmetnih področij. 

Dr. Anton Vorina se je v svojem predavanju dotaknil pereče in aktualne teme, »Philosophy about ethics vs. moral vs. legal throughout history: case studies« in »Politicans’ (ethical) behaviour during the pandemic in Slovenia: case study«.

Predavanji mag. Zdenke Grlice sta obsegali temi »Etika v marketingu« in »Primeri (ne)etike v marketingu«.

Naš zunanji član, mag. Miro Mihec, ustanovitelj podjetja Etika d.o.o. na področju oglaševanja in strokovnjak na področju socialnega podjetništva, je predstavil svoj pogled v predavanjih »Etično oglaševanje s primeri v praksi: opredelitve pojmov in primerov« ter »Etično oglaševanje, trženje in samopromocija«.

V okviru usposabljanja pa so člani projektnega timana delovnih sestankih primerjali :

  • vsebine učnih načrtov in vključenost etike v poslovanje v le-teh;
  • zakonodajne in druge ureditve za področje etike v poslovanju in
  • pripravili okvirni načrt vsebine intelektualnega rezultata.

Pomemben del našega projekta projekta »Etika v poslovanju« je tudi spoznavanje konkretnih dobrih primerov prakse v podjetjih. Naši gostitelji, Univerza PIM, so  organizirali tri zelo zanimiva srečanja. Gostil jih je »slovenski« Kolektor, kjer je pogled na etiko odnosov do delavcev in poslovnih partnerjev razkril direktor Dušan Pavić. Izvajanje etičnih standardov pri poslovanju zavarovalnice Dunav osiguranje je predstavil direktor Bojan Popović.

Obiskali so Ministrstvo za gospodarstvo in podjetništvo. Sestanka se je udeležil minister Vjekoslav Petričević z ekipo. Pogovor je tekel o pomenu etičnega poslovanja. Daljša debata pa se je razvila o področju socialnega podjetništva, saj so v fazi priprave zakonodaje o socialnem podjetništvu. Na sestanku so se tako seznanili z zakonodajo o socialnem podjetništvu in ju primerjali med državama.

Teden so zaključili z razdelitvijo nalog do izvedbe mobilnosti v Celju, predvidoma v oktobru 2021.

CELJE, SLOVENIJA od  11. 10. 2021  do 15. 10. 2021

Drugo srečanje smo pripravili v Celju. Mobilnosti sta se udeležila dva predavatelja Univerze PIM in zunanji član.

Prof. dr. Nikola Vojvodić je izvedel predavanje na temo Poslovna etika v marketingu, prof. dr. Ostoja Barašin pa na temo »Poslovna etika – izziv sodobnega poslovanja«. Zunanji član, Branko Kecman, predsednik »Business club Banja Luka«, pa je predstavil primere etike v praksi v okviru predavanja »Etika – primeri v poslovanju«.

V okviru usposabljanja so člani projektnega tima na delovnih sestankih primerjali :

  • pregledali že pripravljene vsebine intelektualnega rezultata;
  • pripravili predloge vključevanja vsebin etike v poslovanju v obstoječe predmete
  • pripravili terminski načrt izdelave intelektualnega rezultata z zadolžitvami.

Gostitelji so organizirali obiske podjetij, kot primere dobre prakse v Sloveniji.

V Ljubljani so spoznali podjetje TIP & TAP, kjer se ukvarjajo z obnovo starih računalnikov. Nato so obiskali zadrugo  Odgovorna trgovina Natura, ki ponuja tudi po principu zero waste slovenske izdelke različnih slovenskih kmetij, zadrug in ustvarjalcev.  Nastala je na pobudo zadruge Odgovorni ustvarjalci, so.p. leta 2019. To je trgovina z lokalnimi izdelki iz vseh delov Slovenije brez plastične embalaže (zero-waste). Ob kosilu so spoznali koncept restavracije Druga violina v Ljubljani, ki je nastala na pobudo Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič. Nudi vodenje, varstvo in zaposlitev varovancev pod posebnimi pogoji.

V Mariboru so gostitelji pripravili obisk in predstavitev podjetja Zero-waste trgovina Zelena japka z blagovno znamko  Kupujem odgovorno. Zunanji član projektne skupine Miro Mihec je predstavil delovanje Združenja Socialna ekonomija Slovenije in podjetje Etika d.o.o., družbe za etično oglaševanje in produkcijo d.o.o., katere ustanovitelj in direktor je.

Obiskali so  Dnevni centra aktivnosti za starejše TOTI DCA, ki v svojem delovanju vključuje starostnike z organizacijo preko 40 različnih aktivnosti (tečaji, predavanja, strokovni izleti).

Ob kosilu so imeli predstavitev Zadruge Kooperativa dame, ki v poslovanje svoje Gostilnice pri Damah vključuje lokalne pridelovalce hrane in zaposluje ranljive skupine (ženske nad 55 let).

Na zaključnem sestanku so opredelili zadolžitve do zaključka projekta predvidoma v maju 2022 v Banja Luki.

BANJA LUKA, BIH, od  23. 5. 2022  do 27. 5. 2022

Dr. Anton Vorina, mag. Zdenka Grlica in zunanji sodelavec Miro Mihec iz podjetja Etika d.o.o. so se udeležili zaključne mobilnosti dvoletnega Erasmus+ projekta “Etika v poslovanju”. Srečanje je potekalo v Banja Luki na Univerzi PIM, ki je bila partner v projektu.

V ponedeljek, 23. 5. so se projektni partnerji sestali na sedežu Univerze PIM na uvodnem sestanku. Na sestanku so bili predstavljeni potek in dosežki dosedanje dela ter program drugega obiska predstavnikov EŠC, VSŠ v Banja Luki.

Člani projektne skupine iz Slovenije so v torek, 24. 5. in v četrtek, 26. 5. izvedli več predavanj, ki so potekala v živo in online, preko aplikacije Teams ter družbenih omrežij. Predavanj so se udeležile različne skupine študentov. Dr. Anton Vorina je v okviru svojih predavanj študentom predstavil temi “Etično upravljanje v slovenskih podjetjih v letu 2021” in “Etični kodeks: praktični primeri slovenskih podjetij”. Mag. Zdenka Grlica je predavala o “Etiki v marketingu na področju promocije in tržnih raziskav v Sloveniji”. Miro Mihec iz podjetja Etika d.o.o. je pripravil daljše, dvodnevno predavanje z naslovom “Priložnosti etične, družbeno odgovorne in socialne ekonomije”, predvsem z vidika naslavljanja ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov do 2030.

Dr. Anton Vorina, mag. Zdenka Grlica, in Miro Mihec (Etika d.o.o.) so spoznavali primere družbeno odgovornega, trajnostno naravnanega turizma in razpravljali o (ne)etiki v primeru vojn. Ogledali so si slapove z mlini na reki Krupi in pridelavo moke iz različnih vrst žit, obiskali etno vas BK Oaza in družinsko podjetje Pčelarstvo Barašin, ki pridelujejo med, aronijo in lešnike.

Zadnji dan delovnega srečanja, v petek, 27. 5. je bil namenjen zaključnemu sestanku. Člani projektne skupine so povzeli potek in rezultate projekta. Pripravili so povzetek za objavo v medijih.

Navzoči so izrazili željo po skupnem sodelovanju v novih projektih programa Erasmus+ in drugih oblikah sodelovanja. Tako so se že  dogovorili za sodelovanje na mednarodni konferenci STED 2023, katere organizator je Univerza PIM.