Program EKONOMIST

(višješolska strokovna izobrazba 6/1)

Ime strokovne izobrazbe: EKONOMIST/EKONOMISTKA
Okrajšava: ekon.

Študij traja dve leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Oblike izvajanja študija:

 • redni študij
 • izredni študij

Temeljni cilji programa so izobraziti ekonomiste:

 • z dovolj širokim in poglobljenim strokovnoteoretičnim in praktičnim znanjem,
 • z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanje ter vodenja računovodstva,
 • s poglobljenim in dovolj širokim znanjem organizacije poslovanja ter vodenja in organiziranja tehnoloških procesov,
 • ki pridobijo generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja komerciale in računovodstva.

POGOJI ZA VPIS

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih,

ali

 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.

PREDMETNIK

Podrobne vsebine posameznih predmetov najdete na spletni strani Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

1. letnik

PredmetKT
Poslovni tuji jezik 16
Poslovno komuniciranje6
Informatika5
Poslovna matematika s statistiko6
Organizacija in menedžment podjetja6
Ekonomija5
Osnove poslovnih financ6
Trženje ali Temelji računovodstva6
Praktično izobraževanje14

2. letnik – TEHNIČNI KOMERCIALIST

PredmetKT
Prodaja8
Nabava6
Poslovno pravo 6
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti5
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov6
Poslovna logistika5
Prostoizbirni predmet5
Praktično izobraževanje14
Diplomsko delo5

2. letnik – RAČUNOVODJA

PredmetKT
Finančno računovodstvo7
Stroškovno računovodstvo7
Davki6
Analiza bilanc z revizijo5
Insolvenčni postopki6
Računovodstvo za samostojne podjetnike5
Prosti izbirni predmet5
Praktično izobraževanje14
Diplomsko delo5

*Študent izbere enega predmetov, ki jih ponuja šola.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

REDNI ŠTUDIJ

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

IZREDNI ŠTUDIJ

Pri izrednem študiju ni pogojev za napredovanje.

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:

 1. vse splošne predmete (54 KT)
 2. predmete izbranega modula: tehnični komercialist ali računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (56 KT)
 3. prosto izbirni predmet (5 KT)
 4. diplomsko delo (5 KT)

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te.

Temo diplomske naloge si študent/ka izbere po dogovoru z mentorjem v organizaciji, kjer se študent praktično izobražuje, in predavateljem višje strokovne šole.