Predavateljski zbor Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole je na 57. redni seji, dne 17.4. 2014 sprejel naslednji

 PRAVILNIK EKONOMSKE ŠOLE CELJE, VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

O MOBILNOSTI V PROGRAMU ERASMUS+

 

I. Splošne določbe

1. člen

(Vsebina pravilnika)

Pravilnik ureja postopke izvajanja mednarodne mobilnosti študentov, pedagoških in nepedagoških delavcev Višje strokovne šole v tujini ter tujih študentov, pedagoških in nepedagoških delavcev na Višji strokovni šoli v okviru programa Erasmus+.

 2. člen

(Nevtralna slovnična oblika)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

  II. Organiziranost in postopki za izvajanje mobilnosti v programu Erasmus+

3. člen

(Pogoj sodelovanja v programu Erasmus+)

Pogoj za sodelovanje v programu Erasmus+ je izvajanje akreditiranih študijskih programov in pridobitev Erasmus Univerzitetne Listine (Erasmus Charter for Heigher Education – v nadaljevanju ECHE). ECHE vsebuje izjavo o Erasmus politiki, ki institucijo nosilko zavezuje k spoštovanju pravil programa.

 4. člen

(Bilateralni sporazumi)

Mobilnost v programu Erasmus+ se izvaja na podlagi bilateralnih sporazumov (BS) med institucijami nosilkami ECHE. BS mora biti podpisan pred začetkom izvajanja mobilnosti na študijskem programu in mora poleg študijskega področja opredeliti tudi obliko, število in trajanje mobilnosti. BS mora biti sestavljen v skladu s predpisanim obrazcem.

  5. člen

(Oblike mobilnosti)

Program Erasmus+ omogoča naslednje oblike mobilnosti:

 •  Mobilnost osebja za poučevanje med programskimi državami
 •  Mobilnost osebja za usposabljanje med programskimi državami
 •  Mobilnost študentov za usposabljanje med programskimi državami
 •  Mobilnost študentov za študij med programskimi državami

  6. člen

(Organiziranost izvajanje mobilnosti)

Aktivnosti v programih mobilnosti izvaja koordinator za program Erasmus,

Njegova naloga je:

 •  pridobitev ECHE,
 •  prijavo na letni razpis za Ključni ukrep 1 – mobilnost,
 •  objavo internega razpisa na Višji strokovni šoli,
 •  sklepanje pogodb s študenti in zaposlenimi
 •  sklepanje bilateralnih pogodb,
 •  sklepanje pogodb za izvajanje praktičnega usposabljanja ter
 •  pripravo vmesnih in zaključnega poročila o izvajanju mobilnosti ter
 •  pridobitev vseh informacij za izvedbo mobilnosti na šoli.

 7. člen

(Postopki za izvajanje mobilnosti)

a) Razpis

Višja strokovna šola na podlagi letnega razpisa Nacionalne agencije za programe mobilnosti (NA), pripravi interni razpis in ga objavi na spletni strani šole. Razpis vsebuje splošne in dodatne pogoje za prijavo na mobilnost, vrsto in trajanje mobilnosti in število razpisanih mest.

 b) Izbor

Ravnatelj Višje strokovne šole določi sestavo ustrezne izbirne komisije, ki pregleda prijave in opravi izbor kandidatov, ki so se prijavili na razpis. Vsem prijavljenim kandidatom morajo poslati obvestilo o izboru.

 c) Pritožba na izbor

Zoper odločitev izbirne komisije lahko kandidat ravnatelju poda pisni ugovor v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila komisije o rezultatu izbora.

 d) Izvajanje

Po opravljenem izboru koordinator za Erasmus izbrane kandidate seznani s potrebnimi postopki za izvedbo mobilnosti. Izvajanje mobilnosti se lahko začne po podpisu pogodbe med Višjo strokovno šolo in NA. Upravičene aktivnosti potekajo v skladu s pravili v posameznem pogodbenem obdobju.

 III. Mobilnost študentov in zaposlenih

a) Mobilnost študentov

8. člen

(Pogoji za študij ali praktično usposabljanje v tujini)

Kandidati, ki se želijo vključiti v program mobilnosti Erasmus+, morajo izpolnjevati splošne pogoje, objavljene na spletni strani Nacionalne agencije.

 Višja strokovna šola lahko za izbor kandidatov na razpisu določi dodatne pogoje, kot na primer:

 •  poznavanje jezika države, za katero se kandidat prijavlja,
 •  osebna motiviranost, ki jo kandidat dokazuje z motivacijskim pismom,
 • letnik študija, in drugo.

Vsi dodatni pogoji morajo biti natančno opredeljeni v razpisu za aktualno leto razpisa.

 9. člen

(Trajanje mobilnosti)

Mobilnost študentov za študij med programskimi državami lahko traja najmanj 3 in največ 12 mesecev.

Mobilnost študentov za usposabljanje med programskimi državami lahko traja najmanj 2 in največ 12 mesecev.

 10. člen

(Vsebina študijske mobilnosti in praktičnega usposabljanja)

Pred izvedbo mobilnosti mora študent skupaj z matično šolo in institucijo gostiteljico določiti vsebino

študija ali usposabljanja. Program študija ali usposabljanja v času mobilnosti mora biti sprejemljiv v okviru matičnega študijskega programa študenta.

 a) Mobilnost študentov za študij med programskimi državami

Za izvedbo mobilnosti za študij študent iz nabora predmetov institucije gostiteljice izbere študijske vsebine, ki jih želi opraviti v času mobilnosti in jih nadomestiti z vsebinami iz svojega študijskega področja na matični inštituciji. Izbrane vsebine se opredelijo na predpisanem obrazcu, ki ga študent predloži v odobritev instituciji gostiteljici in ravnatelju višje šole. Ta s podpisom zagotavlja študentu priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti. Opredeljeno mora biti število kreditnih točk, ki jih bo študent pridobil v času mobilnosti. Število KT mora biti določeno v skladu s trajanjem in vsebino mobilnosti.

 b) Mobilnost študentov za usposabljanje med programskimi državami

Za izvedbo mobilnosti za usposabljanje študent, institucija gostiteljica in Višja šola pripravijo sporazum o praktičnem usposabljanju. V njem se določijo trajanje ter vsebine praktičnega usposabljanja, način vrednotenja in priznavanja opravljenih obveznosti ter odgovorne osebe za nadzor študenta v instituciji gostiteljici.

11. člen

(Priznavanje študijskih obveznosti)

a) Mobilnost študentov za študij med programskimi državami

Študent po vrnitvi iz tujine odda potrdilo o opravljenih izpitih, ki mu ga izda institucija gostiteljica, opise opravljenih učnih vsebin in ocenjevalno lestvico za pretvorbo ocen.

 b) Mobilnost študentov za usposabljanje med programskimi državami

Študent po vrnitvi iz tujine odda potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju, ki mu ga izda institucija gostiteljica. Če študent želi opravljeno SP uveljavljati kot študijsko obveznost, mora članici UP oddati potrebno dokumentacijo ali opraviti določene aktivnosti za priznavanje.

 12. člen

(Oprostitev odsotnosti študenta zaradi mobilnosti)

Odsotnost študenta zaradi mobilnosti se šteje kot opravičena odsotnost, zaradi katere se mora študentu omogočiti naknadno opravljanje določenih študijskih obveznosti.

 b) Mobilnost pedagoških in nepedagoških delavcev

13. člen

(Pogoji za mobilnost)

 Mobilnost osebja za poučevanje med programskimi državami: udeleženci morajo biti zaposleni na višješolski instituciji ali katerikoli drugi javni ali zasebni organizaciji, ki je aktivna na trgu dela ali iz področja izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Mobilnost osebja za usposabljanje med programskimi državami: udeleženci morajo biti zaposleni na višješolski instituciji.

 Prednost pri izboru imajo posamezniki, ki se prijavijo za sodelovanje prvič.

 Za izbor kandidatov na razpisu lahko ravnatelj določi dodatne pogoje, kot na primer:

 •  pomen mobilnosti za strokovni razvoj zaposlenega (npr. usposabljanje novo zaposlenih sodelavcev na posameznih delovnih mestih),
 •  pomen mobilnosti posameznika za celotno institucijo (npr. v času mobilnosti poleg predavanja ali usposabljanja opravlja tudi naloge po  dogovoru z matično institucijo, kot so širitev medinstitucionalnega sodelovanje, priprava skupnih projektov ipd),
 •  znanje tujih jezikov, ipd.

 14. člen

(Trajanje mobilnosti)

Od dveh dni do dveh mesecev ne upoštevajoč čas potovanja. Minimalna obveznost pri mobilnosti osebja za poučevanje je izvedba minimalno 8 ur predavanj na teden ali v krajšem času.

  15. člen

(Vsebina mobilnosti)

Izbrani kandidati morajo pred izvedbo mobilnosti pripraviti program predavanj oz. program usposabljanja, ki ga uskladijo z institucijo gostiteljico.

 IV. Finančna pomoč

16. člen

(Sredstva EK)

Višja strokovna šola s prijavo na nacionalni razpis pridobi sredstva za izvajanje mobilnosti v programu Erasmus+ v skladu z vsakoletnimi pogoji razpisa.

 Ravnatelj:

mag. Bojan Sešel