Sestavo in pristojnosti komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opredeljuje 15. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI):

(1) Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija sestavljajo predsednik in šest članov, in sicer: pet predavateljev šole, tako, da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse skupine predmetov, ter dva študenta.

(2) Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge:

  • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
  • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
  • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
  • sodeluje z Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: nacionalna agencija) in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini,
  • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,
  • na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav,
  • pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na svetu nacionalne agencije.

(3) Predsednika in člane komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti imenuje predavateljski zbor.

Komisija deluje skladno s Poslovnikom kakovosti.

Samoevalvacijska poročila:

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2020/2021

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2019/2020

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2018/2019

Raziskava o pridobljenih kompetencah in zaposljivosti diplomantov

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2017/2018

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2016/2017

Zunanja evalvacija:

Mnenje NAKVIS-a o zunanji evalvaciji