VABILO V BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3 V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/22

Spoštovani,
Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf.

Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2021/2022 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe vključila 5 študentov v 2. letnik izrednega študija (ekonomist, organizator socialne mreže ali varovanje

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole v študijskem letu 2021/2022 (od 1. 10 2021 do 30. 9. 2022) brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?
Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje in  bo v študijskem letu 2021/2022 študent 2. letnika. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt
Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija oziroma do zaključka projekta pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali:

  • prvič: ob vključitvi udeležencev v program;
  • drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in
  • tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt
Študijska komisija šole je za študijsko leto 2021/2022 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt: število kreditnih točk iz opravljenih izpitov prvega letnika in povprečna ocena za vpis v 2. letnik izrednega študija (ekonomist, organizator socialne mreže ali varovanje).

V študijskem letu 2021/2022 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta na novo vpisala v projekt 5 študentov v 2. letnik izrednega študija (ekonomist, organizator socialne mreže ali varovanje

Način in rok za prijavo v projekt
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole, in sicer https://visja.escelje.si/munera-3-brezplacni-studij/Rok za prijavo v projekt je 14. 9. 2021 do 12.00 ure. Vloga obsega izpolnjen obrazec, ki je priloga tega vabila, ter zahtevana dokazila. Vloge se pošljejo po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, Mariborska cesta 2, 3000 Celje ali v skenirani obliki na elektronski naslov metka.nosan@escelje.si z zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«. Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v tajništvo Ekonomska šole Celje ali na zapisani elektronski naslov. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 15. 9. 2021 do 14.00 ure. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov metka.nosan@escelje.si oziroma lahko vsak delovni dan pokličete med 10. in 11. na tel. št. 03 428 54 50.

E-informativni dan za potencialne kandidate bo v petek, 10. septembra 2021 ob 15.30 preko aplikacije zoom: https://arnes-si.zoom.us/j/92225092136. Meeting ID: 922 2509 2136.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

MUNERA 3_OBRAZEC – vloga ZA VPIS_VSŠ

MUNERA 3_Potrdilo delodajalca o statusu zaposlenega