Program ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE

(višješolska strokovna izobrazba 6/1)

Ime strokovne izobrazbe: ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE/ORGANIZATORKA SOCIALNE MREŽE
Okrajšava: org. soc.

Študij traja dve leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Oblike izvajanja študija:

 • redni študij (NOVOST V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022)
 • izredni študij

Temeljni cilji programa so izobraziti organizatorje socialne mreže za:

 • organiziranje in koordiniranje aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem vključevanja posameznikov in skupin v socialno mrežo,
 • organiziranje in sodelovanje v programih in aktivnostih s področja socialne preventive za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega življenja ljudi,
 • informiranje uporabnikov  o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o podpornih mrežah v lokalnem okolju.
 • sodelovanje in povezovanje z ustanovami in organizacijami, ki delujejo na področju socialnega varstva ter drugimi organizacijami na regionalni in lokalni ravni,
 • samostojno reševanje strokovnih problemov pri delu z uporabo ustreznih metod in postopkov ter iskanje novih pristopov in rešitev pri svojem delu,
 • oblikovanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti, profesionalnosti in etičnosti ter odgovornosti do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.

POGOJI ZA VPIS

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Poleg vpisnih pogojev, predpisanih z zakonom, je treba za vpis v ta program uspešno opraviti še preizkus posebne psihofizične sposobnosti, ki zajema:

 • test za ugotavljanje komunikacijskih  in socialnih kompetenc
 • osebni razgovor

Višja strokovna šola o rezultatih preizkusa psihofizične sposobnosti kandidate pisno obvesti, in sicer v rokih, kot jih na podlagi Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje  (Uradni list RS, št. 6/05) predvideva rokovnik.

PREDMETNIK

Podrobne vsebine posameznih predmetov najdete na spletni strani Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

1. letnik

PredmetKT
Tuji jezik 5
Jezikovna kultura5
Informacijska tehnologija v sociali5
Organizacija in tehnike vodenja5
Pravo in vodenje dokumentacij v sociali4
Kaj je socialna država6
Lokalno okolje in podporne mreže6
Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju6
Prostoizbirni predmet*5
Praktično izobraževanje13

*Študent izbere enega predmetov, ki jih ponuja šola.

2. letnik 

PredmetKT
Človek v socialnem okolju6
Komunikacija z uporabniki6
Animacija z umetnostnim izražanjem6
Delovanje za zdravo življenje6
Marginalne družbene skupine6
Izbirni modul
Praktično izobraževanje13
Diplomsko delo5

Moduli

PredmetKT
STARI ČLOVEK
Starost in staranje6
Življenjski svet starega človeka6
OTROCI IN MLADOSTNIKI
Otroci in mladostniki v sodobni družbi6
Družba tveganja6

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

Pri izrednem študiju ni pogojev za napredovanje.

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:

1.      vse obvezne module/predmete v obsegu 94 kreditnih točk:

I.   Sporazumevanje (20 KT)
II.  Vodenje in organiziranje (12 KT)
III. Socialna dejavnost (23 KT)
IV. Človek in okolje (16 KT)
V.  Aktivno bivanje (15 KT)
VI. Vključevanje v družbo (8 KT)

2.      naslednje izbirne module v obsegu 16 kreditnih točk:

VII. Otroci in mladostniki (16KT)
ali
VII. Družina (16 KT)
ali
IX. Stari človek (16 KT)

3.      prosto izbirni predmet (5 KT)

4.      diplomsko delo (5 KT)

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te.

Temo diplomske naloge si študent/ka izbere po dogovoru z mentorjem v organizaciji, kjer se študent praktično izobražuje, in predavateljem višje strokovne šole.