Strateški svet

Imenuje ga svet zavoda za dobo 6 let. Sestavljajo ga trije predavatelji, dva predstavnika pristojnih zbornic oziroma združenj delodajalcev, dva predstavnika študentov in en predstavnik diplomantov šole.

Naloge strateškega sveta so, da:

 • sprejme dolgoročni razvojni program šole,
 • predlaga letni delovni načrt,
 • predlaga finančni načrt šole,
 • spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija,
 • obravnava poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali študenti,
 • sodeluje z vsemi organi šole in
 • opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom.

 Ravnatelj

Zastopa organizacijsko enoto, odgovarja za zakonitost dela v okviru pooblastil in za strokovno vodenje, organizira, načrtuje in vodi predavateljski zbor ter delo višje strokovne šole.

Predavateljski zbor

Predavateljski zbor ima naslednje naloge:

 • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje k dolgoročnemu razvojnemu programu šole,
 • obravnava letno poročilo o kakovosti,
 • odloča o posodobitvah študijskih programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
 • sprejema pravila za prilagajanje študija študentom s posebnimi potrebami,
 • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja oziroma direktorja,
 • daje pobudo za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje k predlogu ravnatelja oziroma direktorja za napredovanje,
 • imenuje predavatelje šole,
 • sodeluje s študenti in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge:

 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
 • načrtuje, usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,
 • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
 • pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu in komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov.

Študijska komisija

Študijsko komisijo sestavljajo trije predavatelji šole, ki jo vodi predsednik, ki ga izberejo člani. Člane študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom in napredovanjem študentov v višji letnik, potrjuje dispozicije diplomskih nalog, prav tako obravnava vprašanja v zvezi s prilagajanjem in posodabljanjem programa, ki ga izvaja višja šola, sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oz. drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti, ter opravlja tudi druga dela, za katero jo pooblasti predavateljski zbor.

Strokovni aktivi

Strokovne aktive sestavljajo predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij ali sorodnih skupin predmetov. Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje predavateljskemu zboru predloge za izboljšanje študijskega dela, obravnava pripombe študentov ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Svet študentov

Študenti lahko organizirajo svet študentov. Svet študentov sestavlja pet predstavnikov študentov prvega in drugega letnika.  Člani sveta izvolijo predsednika sveta.

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, mnenje o kandidatu za ravnatelja in o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelj višje šole ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov.