Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.

V višješolski študijski program se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Poleg vpisnih pogojev, predpisanih z zakonom, je treba za vpis v program Organizator socialne mreže uspešno opraviti še preizkus posebne psihofizične sposobnosti, ki zajema test za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc in osebni razgovor.

Višja strokovna šola o rezultatih preizkusa psihofizične sposobnosti kandidate  pisno obvesti, in sicer v rokih, kot jih na podlagi Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje  (Uradni list RS, št. 6/05) predvideva rokovnik. Potrdilo o opravljenem preizkusu izda pristojni organ višje strokovne šole in velja dve leti.