V okviru programa E+ 2021 in E+ 2022  Ključni ukrep 131 objavljamo

RAZPIS

za pridobitev finančne dotacije za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2022/2023

Razpis KA131 E+2021, E+2022: projekt učne mobilnosti posameznikov na področju terciarnega izobraževanja ponuja študentom možnost, da praktično usposabljanje opravijo v tujini. V ta namen se v okviru programa dodelijo Erasmus+ štipendije, ki sofinancirajo stroške za prevoz in bivanje v tujini. Erasmus+ štipendija ne izključuje pridobivanja drugih štipendij, zato si študentje lahko uredijo tudi kadrovske in ostale štipendije, namenjene za študij v tujini. Na razpolago sta dve dotaciji.

KDO?

V programu Erasmus+ za študijsko leto 2022/2023 lahko sodelujejo študenti, ki se izobražujejo po javnoveljavnem visokošolskem programu in imajo aktiven status rednega ali izrednega študenta 1. ali 2. letnika.

KOLIKO ČASA?

Obdobje mobilnosti študentov z namenom praktičnega usposabljanja je najmanj 2 meseca.

KAM?

Študentje lahko opravljate prakso v naslednjih državah:

Države članice Evropske unije (EU):

Belgija, Bolgarija, Češka Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Finska, Švedska,

Države Programa, ki niso članice EU: Republika Severna Makedonija, Islandija,  Lihtenštajn,  Norveška, Turčija, Srbija.

PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI  

Opravljanje  prakse se prizna pod pogojem, da vsebina prakse ustreza študijskemu programu oziroma modulu v višini 7 KT. Študent mora po opravljeni praksi izdelati in zagovarjati seminarsko nalogo za praktično izobraževanje (7 KT).

FINANČNA DOTACIJA

je namenjena kritju stroškov prevoza in bivanja v tujini, vendar večinoma ne zadostuje za vse stroške, zato je potrebno še sofinanciranje udeleženca (odvisno od države). Njena višina je odobrena na podlagi odobrenih sredstev Nacionalne agencije–Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in v skladu s pravili financiranja Erasmus+.

 

                                                          Dežela gostiteljica Mesečni znesek

Skupina 1

Države programa z višjimi življenjskimi stroški

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

 

600 €

Skupina 2

Države programa s srednjimi življenjskimi stroški

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

 

600 €

Skupina 3

Države programa z nižjimi življenjskimi stroški

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Republika Severna Makedonija, Turčija, Srbija

 

540 €

 

Študentska mobilnost za prakso: dodatni znesek 150 EUR na mesec.

Študenti iz okolij z manj priložnostmi. Na podlagi ustreznih dokazil izbrani študenti iz okolij z manj priložnostmi lahko poleg osnovne Erasmus+ dotacije prejmejo tudi dodatno podporo za vključenost. Višina tega dodatka znaša 250 €/mesec. Pogoji za upravičenost do dodatka za vključenost so navedeni v Pravilniku o določanju okvirnih parametrov za uvrstitev udeležencev mobilnosti v skupine iz šibkejših okolij.

Ad futura. V projektnem letu Erasmus+ 2021 je bil Erasmus študent upravičen tudi do dodatnih sredstev iz naslova Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino, ki jih je razpisal Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. (v znesku 135,52 € = 2 x 67,76 €).

Za leto 2022 še ni razpisa.

Zeleno potovanje. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katere se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila. Enkratni dodatek k individualni podpori za zeleno potovanje znaša 50 € + do 4 dodatni dnevi za pot.  Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja.

Posebne potrebe. Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali s prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe. Primeri dodatnih stroškov za študente s posebnimi potrebami so: dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd. Študent mora v tem primeru Erasmus+ pisarni VPŠ predložiti oceno dejanskih dodatnih stroškov.

KRITERIJI IZBORA ŠTUDENTOV

Kriteriji, ki jih bo upoštevala komisija pri izboru študentov za pridobitev finančne dotacije:

 • motivacija študenta,
 • znanje tujih jezikov- znanje tujega jezika izbrane države je dodatna prednost,
 • priporočila, aktivnost pri izven študijskih dejavnostih, mednarodno sodelovanje in drugo.
 • predhodne izkušnje v mobilnosti (prednost imajo študenti, ki se še niso udeležili ukrepov mobilnosti v istem ciklu študija v okviru programa Erasmus).

 

POSTOPEK PRIJAVE NA ERASMUS+ MOBILNOST, IZBORA, NAPOTITVE IN OPRAVLJANJA MOBILNOSTI:

PRED MOBILNOSTJO

 • Študent izpolni prijavnico, ki je priloga tega razpisa, in motivacijsko pismo.
 • Komisija pregleda vloge in v 10-ih dneh pisno obvesti kandidata o izboru.
 • Izbrani študent prejme študentsko listino Erasmus+, ki opredeljuje pravice in obveznosti študentov v zvezi z njihovim obdobjem študija ali prakse v tujini.
 • Študent praviloma sam poišče tuje podjetje, kjer bi želel opravljati prakso kot študent Erasmus+. Če želi, da se mu delo v tujem podjetju prizna kot izpit praktičnega izobraževanja, je potrebno dodatno mnenje predavatelja – organizatorja praktičnega izobraževanja.
 • Študent v sodelovanju z izbranim podjetjem, organizatorjem praktičnega izobraževanja in E+ koordinatorjem ustrezno izpolni Learning Agreement Student Mobility for Traineeships.
 • Študent mora pred začetkom mobilnosti opraviti preizkus znanja tujega jezika – OLS.
 • Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo navedene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo bo sklenil študent s šolo pred odhodom na praktično usposabljanje v tujino.
 • Pred odhodom na mobilnost prejeme del finančne dotacije v skladu s Sporazumom o dotaciji.

 

MED MOBILNOSTJO

 • Med mobilnostjo mora študent E+ koordinatorja obvestiti o vseh spremembah v času prakse v tujini.
 • Pripravi kratko poročilo med mobilnostjo za objavo na spletnih straneh in družabnih omrežjih.

PO MOBILNOSTI

 • Po opravljeni mobilnosti študent odda vse potrebne dokumente za priznavanje praktičnega izobraževanja ter izpolni spletni vprašalnik, katerega povezavo prejme na svoj e-naslov.
 • Študent po opravljeni mobilnosti ponovno opravi preizkus znanja tujega jezika – OLS.
 • Študent odda E+ koordinatorju kratek opis pridobljenih izkušenj in znanj iz opravljene mobilnosti in dovoli, da ga institucija objavi na svoji Erasmus+ spletni strani.
 • Ko študent opravi vse obveznosti po prihodu z mobilnosti, se mu nakaže še preostanek dotacije.
 • Na osnovi dokazila o opravljenih obveznostih se študentu prizna opravljeno praktično izobraževanje v tujini (7KT). Izdelati mora še seminarsko nalogo in jo zagovarjati (7KT).

V kolikor študent meni, da je postopek izbora udeležencev potekal na netransparenten način in so bile kršene njegove pravice, lahko na ravnatelja VPŠ naslovi pritožbo z ustreznimi pojasnili/dokazili. 

PRIJAVA :

 • NAJKASNEJE DO 15. 11. 2022 Z IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN PRILOGAMI

Za več informacij se lahko obrnete tudi na koordinatorico Mojco Sendelbah (mojca.sendelbah@guest.arnes.si oz. osebno).

 

Koordinatorica:                                                                                             Ravnatelj:

Mojca Sendelbah                                                                                          mag. Bojan Sešel