Program VAROVANJE

(višješolska strokovna izobrazba 6/1)

Ime strokovne izobrazbe: INŽENIR/INŽENIRKA VAROVANJA
Okrajšava: inž. var.

Študij traja dve leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Oblike izvajanja študija:

 • izredni študij

Temeljni cilji programa so izobraziti inženirje varovanja za:

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja,
 • razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik,
 • razvijanje sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature,
 • oblikovanje samozavesti in odločnosti za pravilne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike,
 • oblikovanje odnosa do zagotavljanja kakovosti svojega dela,
 • sposobnost za organizacijo lastnega dela,
 • poznavanje in izvajanje predpisov, standardov, kodeksov in protokolov na področju varovanja.

POGOJI ZA VPIS

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

PREDMETNIK

Podrobne vsebine posameznih predmetov najdete na spletni strani Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

1. letnik

PredmetKT
Ekonomika in podjetništvo5
Poslovno komuniciranje in vodenje5
Računalništvo in informatika v varovanju5
Strokovno sporazumevanje v tujem jeziku 5
Informacijsko-komunikacijski sistemi4
Varstvo in zdravje pri delu5
Pravo in državna ureditev 4
Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin z etiko in integriteto 4
Uvod v zasebno varovanje5
Kazensko pravo in kriminalistika5
Praktično izobraževanje13

2. letnik 

PredmetKT
Upravno pravo4
Ukrepi varnostnega osebja4
Organizacija prevozov, intervencij in javnih zbiranj5
Zasebni varnostni menedžment in postopki ter metode nadzora4
Načrtovanje varnosti4
Sodelovanje z drugimi varnostnimi subjekti4
Tehnična sredstva v sistemih varovanja premoženja6
Varovanje informacijskih sistemov6
Prosto izbirni predmet5
Praktično izobraževanje13
Diplomsko delo5

*Študent izbere enega predmetov, ki jih ponuja šola.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

Pri izrednem študiju ni pogojev za napredovanje.

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:

1. vse obvezne module v obsegu 80 KT

 • Poslovno komuniciranje  (30 KT),
 • Varovanje in predpisi   (30 KT),
 • Varovanje in organizacija (20 KT)

2. dva izmed izbirnih modulov v obsegu 30 KT

 • Varovanje oseb in premoženja  (15 KT) ali
 • Varnostni menedžment (15 KT) ali
 • Varnostni tehnični sistemi (15 KT)

3. prosto izbirni predmet (5  KT).

4. diplomsko delo (5  KT).

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te.

Temo diplomske naloge si študent/ka izbere po dogovoru z mentorjem v organizaciji, kjer se študent praktično izobražuje, in predavateljem višje strokovne šole.